R E K L A M A


Zapowiedź VI miejskiego konkursu ekologiczno – plastycznego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Jaśle

Woda jest źródłem wszelkiego życia na Ziemi. Wiemy, że jej zasoby są niewystarczające. Docierają do nas informacje o krajach, w których brak wody pitnej powoduje groźne choroby lub śmierć. W codziennym życiu rzadko zastanawiamy się nad problemem dostępności, ilości i jakości wody.
Szkoła Podstawowa nr 7 w Jaśle bedzie organizatorem VI miejskiego konkursu ekologiczno-plastycznego „Nie lej wody”.

 

VI miejski konkurs ekologiczno – plastyczny

 „Nie lej wody!”

organizowany w ramachTygodnia Edukacji Globalnej

 

Organizator:                                                                                         Patronat:

Szkoła Podstawowa Nr 7                                                                   Burmistrz Miasta Jasła

im. Stefana Jaracza w Jaśle,                                                             TVJ Telewizja Jasło

Urząd Miasta Jasła

 

Woda jest źródłem wszelkiego życia na Ziemi. Wiemy, że jej zasoby są niewystarczające. Docierają do nas informacje o krajach, w których brak wody pitnej powoduje groźne choroby lub śmierć. W codziennym życiu rzadko zastanawiamy się nad problemem dostępności, ilości i jakości wody. Ona po prostu jest. Nasze działania często odbiegają od wskazań proekologicznych. Troska o stan środowiska, w którym żyjemy , a szczególnie o wodę jako źródło życia, powinna być przedmiotem zainteresowania i troski nas wszystkich. 

 1. .    Cele konkursu:
 • rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem i jego problemami,
 • uświadamianie, że woda jest środowiskiem życia wielu organizmów,
 • kształtowanie postaw i przyzwyczajeń proekologicznych,
 • uświadamianie znaczenia wody dla życia na Ziemi,
 • rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska,
 • wdrażanie do oszczędzania wody i dbania o jej jakość,
 • rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych i wnioskowania,
 • źródło zdrowia i rekreacji
 1. Adresaci projektu :

– uczniowie klas I – III  – praca plastyczna – zał. 1

– uczniowie klas IV-VII :

ETAP I

Korzystając z różnych źródeł informacji nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących treści zawartych w celach konkursu.

ETAP II

Realizacja zadania konkursowego  – zał. 2

 1. Wyboru najciekawszych prac dokona komisja konkursowa.
 2. Wybór nagrodzonych prac

Nagrodzone zostaną najciekawsze prace wybrane odpowiednio w grupach: I-III i IV-VII.  W każdej grupie wiekowej przewiduje się 3 nagrody dla najlepszych prac oraz 1 wyróżnienie. Przy wyborze prac komisja będzie kierowała się następującymi kryteriami:

1) zgodność z tematem,

2) wartość artystyczna prezentowanej pracy,

3) samodzielność wykonania,

4) estetyka wykonania.

 1. Szkoły na konkurs nadsyłają maksymalnie 3 prace w każdej kategorii wiekowej (6 prac ze szkoły). W przypadku większej ilości prac, należy dokonać wewnętrznego wyboru.
 2. Terminy i czas realizacji konkursu:

1) ogłoszenie konkursu – 26 wrzesień 2017 roku,

2) zgłoszenie uczestnictwa – do dnia 30 października 2017 roku. Zgłoszenia dokonujemy na numer telefonu szkoły 13 4464630 podając nazwę Szkoły biorącej udział w konkursie.

3) zakończenie konkursu 24 listopada 2017 r.

4) wyłonienie laureatów i wręczenie nagród – do połowy grudnia 2017 roku.

 

 

Zał. 1

Zadanie indywidualne

dla uczniów klas I-III

Temat pracy plastycznej: „Nie lej wody!”

 1. Pracę plastyczną w dowolnej technice płaskiej, format A4, wykonuje indywidualnie każdy uczeń.
 2. Każda praca musi zostać (z tyłu) czytelnie podpisana: Imię i nazwisko ucznia, tytuł pracy, nazwa szkoły (oddział/klasa), opiekun, telefon kontaktowy.
 3. Praca powinna być wykonana na papierze formatu A4 , dowolna technika płaska, z wyłączeniem materiałów nietrwałych, tj. plasteliny, kaszy, itp.
 4. Termin wykonania zadania rozpoczyna się od 26 września a kończy 17 listopada 2017 r.
 5. Nieprzekraczalny termin złożenia pracy to 24 listopada br. W przypadku prac przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Prace indywidualne należy składać w Szkole Podstawowej Nr 7 w Jaśle, ul. Św. Jana z Dukli 94, 38-200 Jasło

Zał. 2

Zadanie indywidualne

dla uczniów klas IV-VII

Temat zadania: „Nie lej wody!”

 1. Zadanie wykonuje uczeń indywidualnie lub grupowo (zespół max. 3 osobowy). Zadaniem uczestników jest nagranie krótkiego filmu (max. 5 min)
 2. Praca powinna być nagrana na płytę CD lub DVD z rozszerzeniem avi, mp4, itp.
 3. Termin wykonania zadania rozpoczyna się od 26 września a kończy 17 listopada 2017 r.
 4. Nieprzekraczalny termin złożenia pracy to 24 listopada br. W przypadku prac przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Prace indywidualne należy składać w Szkole Podstawowej Nr 7 w Jaśle, ul. Św. Jana z Dukli 94, 38-200 Jasło