R E K L A M A


XLVII Sesja Rady Powiatu w Jaśle 14 grudnia 2017 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) zawiadamiam, że w dniu 14 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. zwołuję XLVII Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
Wybór Komisji Wnioskowej.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.
Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje.
Wnioski i zapytania radnych.
Sprawy różne.
Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Robert Snoch