R E K L A M A


XLIX Sesja Rady Miejskiej Jasła 31 lipca 2017 r.

XLIX Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 31 lipca 2017 r.  o godz. 1000 Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12.

Z A W I A D O M I E N I E  

 

Uprzejmie zapraszam na XLIX Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm./. XLIX Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 31 lipca 2017 r.  o godz. 1000 Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12  z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Komisji Wnioskowej.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:

3.1. całkowitego zwolnienia z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2017/18 /Druk Nr 493/,

3.2.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z

organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2017 rok” /Druk nr 495/,

3.3. zmiany budżetu miasta Jasła na 2017 r./Druk Nr 494/.

  1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
  2. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
  3. Wolne wnioski i zapytania.
  4. Zamknięcie obrad XLIX Sesji RMJ.

 

 

  Przewodniczący

         Rady Miejskiej Jasła 

  

    Henryk Rak