R E K L A M A


XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle 12 września 2017 r.

W dniu 12 września 2017 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. na wniosek Zarządu Powiatu iodbędzie się  XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 12 września 2017 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. na wniosek Zarządu Powiatu zwołuję XLIII Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wybór Komisji Wnioskowej.
Podjęcie uchwały:
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2018 rok zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg, konserwacją sygnalizacji świetlnej oraz zakupem paliwa do środków transportowych Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle.
w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok – I etap”.
w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec – Brzezówka w miejscowości Tarnowiec.
w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica – Jareniówka – I etap”.
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady

Robert Snoch