R E K L A M A


VI Sesja Rady Powiatu w Jaśle 17 stycznia 2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 17 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. zwołuję VI Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:
Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
Wybór Komisji Wnioskowej.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (Druk Nr 23).
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.
Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2019 r. (Druk Nr 20).
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jasielskiego (Druk Nr 21).
Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle (Druk Nr 22).
12. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
13. Interpelacje.
14. Wnioski i zapytania radnych.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.
Na podstawie art. 22 ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy, pracodawca jest zobowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ROBERT SNOCH