R E K L A M A


VI „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła 13 lutego 2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E  

Uprzejmie zapraszam na VI  Sesję Rady Miejskiej Jasła – „Nadzwyczajną” którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póź. zm./.   VI „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 13 lutego 2019 r. o godz. 15.30 Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12  z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Komisji Wnioskowej.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemnik /Druk Nr 38/.
  4. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

 

 

  Przewodniczący

         Rady Miejskiej Jasła 

  

    Henryk Rak