R E K L A M A


V Sesja Rady Powiatu w Jaśle 4 stycznia 2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 4 stycznia 2019 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. zwołuję V Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
Wybór Komisji Wnioskowej.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.
Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2019 r.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Jasielskiego:
– wybór Komisji Skrutacyjnej,
– zgłoszenie kandydata przez Starostę Jasielskiego,
– przeprowadzenie tajnego głosowania.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu w Jaśle:
– wybór Komisji Skrutacyjnej,
– zgłoszenie kandydata przez Starostę Jasielskiego,
– przeprowadzenie tajnego głosowania.
Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje.
Wnioski i zapytania radnych.
Sprawy różne.
Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 22 ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy, pracodawca jest zobowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ROBERT SNOCH