R E K L A M A


V Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle 11 stycznia 2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 11 stycznia 2019 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. zwołuję, na wniosek grupy radnych, V Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wybór Komisji Wnioskowej.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Jasielskiego:
– wybór Komisji Skrutacyjnej,
– zgłoszenie kandydata przez Starostę Jasielskiego,
– przeprowadzenie tajnego głosowania.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu w Jaśle:
– wybór Komisji Skrutacyjnej,
– zgłoszenie kandydata przez Starostę Jasielskiego,
– przeprowadzenie tajnego głosowania.
Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ROBERT SNOCH