R E K L A M A


Projekt „Kreatywni i Samodzielni”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle od 01.01.2018r. rozpoczął realizację projektu „Kreatywni i Samodzielni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt przewiduje 2 edycje:
1 edycja: 01.01.2018 – 31.12.2018
2 edycja: 01.01.2019 – 31.12.2019
CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
Poprawa funkcjonowania psychospołecznego i zmniejszenie barier w dostępie do rynku pracy /w tym poprawa zdolności do zatrudnienia/ 60 mieszkańców miasta Jasła zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. 24 osób niepełnosprawnych biernych zawodowo oraz 36 osób długotrwale bezrobotnych zaliczonych do II profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy korzystających ze świadczeń pomocy społecznej realizujących kontrakty socjalne w wieku aktywności zawodowej poprzez aktywne formy zajęć grupowych, wsparcie indywidualne, działania pobudzające do aktywności społecznej i zawodowej (reintegracja zawodowa i społeczna) realizowane w nowoutworzonym Klubie Integracji Społecznej.

ADRESACI I EDYCJI PROJEKTU:
30 osób (17 kobiet oraz 13 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wpisujących się w ustawę o zatrudnieniu socjalnym w wieku aktywności zawodowej (18-59/64) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zamieszkałych w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła, tj.:
12 osób niepełnosprawnych biernych zawodowo, którzy pozostają bez zatrudnienia
18 osób długotrwale bezrobotnych zaliczonych do II profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dla których bezrobocie nie jest jedynym podwodem udzielenia pomocy społecznej

OFERTA PROJEKTU:
Dla osób niepełnosprawnych biernych zawodowo przewidziano zajęcia zarówno w ramach reintegracji zawodowej jak i społecznej natomiast dla osób długotrwale bezrobotnych z II profilu w ramach reintegracji społecznej.

Formy wsparcia w ramach reintegracji zawodowej:
indywidualne poradnictwo zawodowe,
doradztwo zawodowe – opracowanie IPD,
warsztaty grupowe w zakresie kształtowania proaktywnej postawy na rynku pracy,
warsztaty „ABC przedsiębiorczości”,
kurs komputerowy,
kwalifikacyjne kursy zawodowe
3 miesięczne staże zawodowe

Formy wsparcia w ramach reintegracji społecznej:
indywidualna diagnoza osobowościowa,
„ABC emocji” – grupowe zajęcia psychoedukacyjne rozwijania inteligencji emocjonalnej,
zajęcia grup samopomocowych,
„Nowy ja” – warsztaty z wizażu,
Arteterapia sposobem na stres,
warsztaty efektywnego gospodarowania czasem
Uczestnicy projektu biorący udział w szkoleniach i stażach zawodowych otrzymają stypendia szkoleniowe oraz stypendia stażowe.
GŁÓWNE REZULTATY PROJEKTU:
6 Uczestników projektu uzyska kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatem
6 Uczestników projektu będzie pracować (łącznie z pracą na własny rachunek)
34 Uczestników projektu będzie aktywnie poszukiwać pracy
Ostateczna wartość projektu to 479 080,28zł; z tego kwota dofinansowania z UE: 405 354,18zł i wkład własny: 73 726,10zł.
W 2018r. kwota dofinansowania to 208 052,35zł, natomiast wkład własny 35 977,70zł, w 2019r. kwota dofinansowania to 197 301,83zł, a wkład własny 37 748,40zł. Wkład własny stanowić będą wynagrodzenie pracownika socjalnego realizującego kontrakty socjalne w projekcie oraz wypłacane uczestnikom projektu zasiłki celowe i celowe specjalne.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Rekrutację do pierwszej edycji projektu zaplanowano na styczeń 2018r.
Nabór formularzy rekrutacyjnych do 22.01.2018r.
Formularze rekrutacyjne można składać u pracowników socjalnych MOPS w Jaśle, ul. Szkolna 25
Szczegółowe informacje: biuro projektu: Jasło, ul. Szkolna 25, pok. 310 tel. 13 4464328 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15: 00.