R E K L A M A


LXXI „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła 13 września 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E   

Uprzejmie zapraszam na LXXI Sesję Rady Miejskiej Jasła – „Nadzwyczajną”, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm./   LXXI „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 13 września 2018 r. o godz. 1500 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Komisji Wnioskowej.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:

3.1. realizacji zadania pn. „Rozbudowa ulicy Gorajowickiej”
      /Druk nr 751/,

3.2. zmiany budżetu miasta Jasia na 2018 r. /Druk nr 752/,

3.3 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2018 – 2028.

/Druk nr 753/,

  1. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła 

      Henryk Rak