R E K L A M A


LXI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle 2 października 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 2 października 2018 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. na wniosek Zarządu Powiatu zwołuję LXI Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wybór Komisji Wnioskowej.
Podjęcie uchwał w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.
powierzenia Gminie Krempna realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania 3,478 km odcinka drogi powiatowej Nr 1907R Katy – Myscowa – Krempna, położonej na terenie Gminy Krempna.
powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w ciągu tych dróg, położonych na terenie Gminy Tarnowiec.
powierzenia Gminie Brzyska realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Brzyska.
wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązań finansowych na 2019 rok w celu zimowego utrzymania dróg powiatowych i/lub chodników tych dróg dla Gmin: Tarnowiec, Krempna i Brzyska.
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2018 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanawiania oraz zasad przyznawania okresowych stypendiów sportowych.
 Zamknięcie obrad.
PRZEWODNICZĄCY RADY

ROBERT SNOCH