R E K L A M A


LVI Sesja Rady Powiatu w Jaśle 15 czerwca 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 15 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p zwołuję LVI Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
Wybór Komisji Wnioskowej.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2017 r.
wysłuchanie opinii o wykonaniu budżetu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
wysłuchanie opinii Komisji Stałych Rady Powiatu o wykonaniu budżetu,
dyskusja,
podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2017 r.
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu Powiatu za 2017 r.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (III)”
Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje.
Wnioski i zapytania radnych.
Sprawy różne.
Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 22 ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy, pracodawca jest zobowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ROBERT SNOCH