R E K L A M A


LIV Sesja Rady Powiatu w Jaśle 24 maja 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 24 maja 2018 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. na wniosek Zarządu Powiatu zwołuję  LIV Sesję Rady Powiatu w Jaśle  z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwały:
w sprawie zmiany Uchwały budżet. Powiatu Jasielskiego na 2018 rok.
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy 2017.
w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w N. Żmigrodzie .
w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski.
zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica – Gliniczek – Sądkowa – Dobrucowa i Nr 1890 Gliniczek – Czeluśnica w miejsc.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Jasielskiego.
w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Jasielskim na lata 2018 – 2020”.
w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Profilaktycznego Promującego Prawidłowe Metody Wychowawcze w Rodzinach Zagrożonych Przemocą na lata 2018 – 2020”.
w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2020”.
7.  Sprawozdanie Dyrektora PCPR w Jaśle z działalności za 2017 rok.
8.  Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 r. dla powiatu jasielskiego.
9. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle o stanie bezpieczeństwa    sanitarnego w Powiecie.
10.  Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle o  stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i zagrożenia pożarowego w Powiecie.
11.Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami   pozarządowymi za 2017 rok”.
12. Stan dróg powiatowych – harmonogram prac na drogach.
13. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
14.  Interpelacje.
15. Wnioski i zapytania radnych.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY   RADY

         ROBERT  SNOCH