R E K L A M A


LIII Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Jaśle 19 kwietnia 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu  (czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. na wniosek grupy radnych zwołuję  LIII  Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Jaśle  z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle.
wybór Komisji Skrutacyjnej.
przedstawienie wniosku o odwołanie radnego Roberta Snocha z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle.
przeprowadzenie tajnego głosowania.
ogłoszenie wyników tajnego głosowania – uchwała w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle.
5. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY   RADY

         ROBERT  SNOCH