R E K L A M A


III Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle 7 grudnia 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 7 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. zwołuję III Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Jaśle, z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
Wybór Komisji Wnioskowej.
Podjęcie uchwał w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 r. (Druk nr 11).
delegowania radnych Powiatu Jasielskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (Druk nr 12).
zmieniająca uchwałę Nr V/42/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (Druk nr 13).
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jasielskiego (Druk nr 14).
zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2029 – 2020 (Druk nr 15).
Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje.
Wnioski i zapytania radnych.
Sprawy różne.
Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ROBERT SNOCH