R E K L A M A


II Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle 29 listopada 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. zwołuję II Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Jaśle, z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.
Wręczenie zaświadczenia o wyborze i złożenie ślubowania przez radnego.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wybór Komisji Wnioskowej.
Podjęcie uchwał w sprawie:
wyboru Wicestarosty Jasielskiego:
– wybór Komisji Skrutacyjnej,
– zgłoszenie kandydata przez Starostę Jasielskiego,
– przeprowadzenie tajnego głosowania.
powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle (Druk nr 6).
ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle (Druk nr 7).
powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu w Jaśle (Druk nr 8).
powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Jaśle (Druk nr 9).
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 r. (Druk nr 10).
Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ROBERT SNOCH