R E K L A M A


50. Sesja Rady Powiatu w Jaśle 15 marca 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 15 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. zwołuję L Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
Wybór Komisji Wnioskowej.
Podjęcie uchwał w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.
określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na realizację zadań w 2018 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (IV)”.
powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w km 0+50 – 2+733 – opracowanie dokumentacji projektowej”.
Informacja Dyrektora PUP w Jaśle o stanie bezrobocia i działaniach mających
na celu jego zmniejszenie.
Rozpatrzenie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jaśle o stanie
bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego w Powiecie.
9. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
10. Interpelacje.
11. Wnioski i zapytania radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ROBERT SNOCH

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Powiatu w Jaśle, odbędzie się w dniu 12 marca 2018 r. (poniedziałek) godz. 15.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, w sali 212 – II p.

Tematyka posiedzenia:

Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle o wykorzystaniu środków budżetowych w 2017 roku.
Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Franciszek Miśkowicz

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Jaśle, odbędzie się w dniu 12 marca 2017 r. (poniedziałek) godz. 16.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, w sali 212, II piętro.

Tematyka posiedzenia:

1. Omówienie i opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad
L sesji Rady Powiatu w Jaśle.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Janusz Przetacznik

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Rady Powiatu w Jaśle, odbędzie się w dniu 13 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym, Jasło, Rynek 18, p. 212.

Tematyka posiedzenia:

Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Jan Urban

 

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Społecznej Rady Powiatu w Jaśle, odbędzie się w dniu 14 marca 2018 r. (środa) o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, w sali 212 – II p.

Tematyka posiedzenia:
Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle.
Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Mateusz Lechwar