R E K L A M A


Zwiadonienie o sesjach Rady Miejskiej w dniach 29 maja i 2 czerwca

W dniu 29 maja o godz. 1330 W Urzędzie Miasta w Jaśle odbędzie się XLVII Sesja Rady Miejskiej Jasła, natomiast w dniu 12 czerwca 2017 r. o godz. 1400 w Urzędzie Miasta w Jaśle odbędzie się  XLVI Sesja Rady Miejskiej Jasła m. innymi w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Jasła z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

 

Z A W I A D O M I E N I E  

 

Uprzejmie zapraszam na XLVII Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/ Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm./.

XLVII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu
29 maja 2017 r. o godz. 1330 w Urzędzie Miasta
w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z XLIV Sesji RMJ:
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany budżetu miasta Jasła na 2017 r. /Druk Nr 474 /,
  • o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2017 – 2027 /Druk Nr 475 /,
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad XLVII Sesji RMJ.

 

Przewodniczący  Rady Miejskiej Jasła

    Henryk Rak

 

 

Z A W I A D O M I E N I E  

 

Uprzejmie zapraszam na XLVI Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/ Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm./.

XLVI Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu
12 czerwca 2017 r. o godz. 1400 w Urzędzie Miasta
w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Komisji Wnioskowej.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Jasła za 2016 r. /wraz z podjęciem stosownej uchwały/,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Jasła
  z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad XLVI Sesji RMJ.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła

    Henryk Rak