R E K L A M A


XXXIX Sesja Rady Powiatu w Jaśle 25 maja 2017 r.

W dniu 25 maja 2017 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18,  zwołuję  XXXIX Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 25 maja 2017 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18,  zwołuję  XXXIX Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwały:
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.
w sprawie powierzenia Gminie Kołaczyce realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1838R Bieździedza – Sowina – Januszkowice polegająca na budowie chodnika w pasie drogowym w miejscowości Bieździedza”.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2018 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem gazu dla starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w Powiecie Jasielskim”.
7.  Sprawozdanie Dyrektora PCPR w Jaśle z działalności za 2016 rok.
8.  Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 r. dla powiatu jasielskiego.
9. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle o stanie bezpieczeństwa   sanitarnego w Powiecie.
10.  Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle o  stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i zagrożenia pożarowego w Powiecie.
11. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami   pozarządowymi za 2016 rok”.
12. Stan dróg powiatowych – harmonogram prac na drogach.
13. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
14.  Interpelacje.
15. Wnioski i zapytania radnych.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

        ROBERT  SNOCH